Máy giữ hạnh phúc là ở cái mồm + não bạn ơi. Tin tôi đi, hàng mới cái gì cũng đẹp. Một trong 2 người não không hòa hợp và phun ra từ mồm là chia tay. Chưa đâu, thời gian nó sẽ trả lời ở nước hậu

By admin